Przyszłość pracy w kontekście równości płci

Opublikowane przez Gulewicz Maria Magdalena w dniu

Zaobserwowane trendy oraz wyniki badań nad doświadczeniami kobiet w miejscu pracy zwracają uwagę na istotne bariery, które utrudniają kobietom rozwój kariery zawodowej. Tymczasem, badania Banku Światowego jednoznacznie wskazują na ogromne straty ekonomiczne wynikające z braku równości płci. 

Szacuje się, że koszt nierówności płci wynosi dziś 23 620 dolarów na osobę w utraconych zarobkach oraz 160 bilionów dolarów w stratach związanych z kapitałem ludzkim. Powstaje więc pytanie o przyszłość pracy w kontekście wyzwań i korzyści promowania równości w miejscu pracy.

Równość Płci w Świecie Biznesu: Analiza i Wyzwania

Kobiety napotykają na swojej drodze liczne przeszkody instytucjonalne, takie jak nierówne płace, dyskryminujące zasady awansów czy ograniczony dostęp do kluczowych stanowisk. Te bariery nie tylko ograniczają rozwój zawodowy kobiet, ale również prowadzą do utraty wartościowego potencjału i różnorodności w miejscu pracy.

Osiągnięcie pełnej równości płci to więc nie tylko kwestia sprawiedliwości społecznej, lecz także kluczowy czynnik sukcesu organizacji oraz gospodarki. Dlatego firmy, które dziś zainwestują w promowanie równości płci, będą miały szansę wykorzystać pełny potencjał swoich pracowników, a także osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku. 

Badania potwierdzają, że firmy, które promują różnorodność płci, odnoszą lepsze wyniki biznesowe. Są one także bardziej innowacyjne i elastyczne wobec zmian na rynku. Wyniki te świadczą o konieczności podjęcia działań zmierzających do stworzenia równych szans dla obu płci w biznesie.

Kulturowe Wyzwania w Miejscu Pracy: Kobiece Ambicje a Męskie Doświadczenie

Tymczasem, jednym z głównych czynników utrudniających rozwój karier wielu kobiet są struktury organizacyjne oparte na męskim doświadczeniu. Mimo, że w czasach poprzedniej generacji kobiety tłumnie wkroczyły na rynek pracy i panuje ogólna zgoda co do faktu, że wnoszą one ogromną wartość, stosowane w wielu firmach definicje kompetencji i przywództwa nadal opierają się na cechach stereotypowo przypisywanych mężczyznom.

To jednak nie oznacza, że winę za tę sytuację można jednoznacznie przypisać mężczyznom. W kwestii dyskryminacji ze względu na płeć nie ma mowy o intencjonalności. Z pewnością nie zakładam także, że wszyscy mężczyźni odnoszą korzyści z obecnej organizacji pracy. W rzeczywistości, problem ten stanowi efekt struktur kulturowych i organizacyjnych, które wymagają gruntownej rewizji.

W ostatnich dekadach firmy podejmowały różne działania mające na celu rozwiązanie problemu nierówności płci. Często jednak skupiały się na dostosowywaniu kobiet do istniejących struktur. W ciągu ostatnich 30 lat firmy starały się wyeliminować problem dyskryminacji płci. Jednak dorozumianym założeniem było, iż problem powstał z winy kobiet, które po prostu się “nie dopasowują”.

Podejmowano różne działania od zachęcania kobiet do przyjmowania cech uznawanych za męskie poprzez próby dostosowania otoczenia do unikalnych potrzeb kobiet. Oferując im przedłużone urlopy macierzyńskie, elastyczne godziny pracy czy specjalne pomieszczenia do karmienia niemowląt. Organizowano także szkolenia dla mężczyzn podkreslające walory odmienności, jaką kobiety wnoszą do biznesu, aby pomóc im docenić tradycyjne kobiece umiejętności.

Pomimo pewnego postępu, działania te skupiały się na objawach nierówności, nie zaś na ich źródłach. A aby osiągnąć rzeczywistą równość płci, powinniśmy bardziej skoncentrować się na zmianie warunków niż na samych zachowaniach kobiet. Konieczne jest więc zmienienie struktur i procedur wewnętrznych oraz kultury organizacyjnej.

Kierunek na Przyszłość: Diagnoza i Strategie Przeciwdziałania Dyskryminacji Płci

Aby zmienić tę sytuację, konieczne jest przeprowadzenie diagnozy struktur i procedur wewnętrznych w firmach. Następnie ważne jest konsekwentne wprowadzanie stopniowych zmian, które odsłonią i zniszczą głęboko zakorzenione przyczyny dyskryminacji.

Firmy powinny dokładnie przeanalizować swoje polityki płacowe, procedury awansów oraz dostępność programów wsparcia dla pracowników, takich jak elastyczne godziny pracy czy urlopy macierzyńskie. Taka diagnoza pozwoli na identyfikację obszarów wymagających poprawy i opracowanie strategii mających na celu promowanie równości płci w miejscu pracy.

Jeżeli chcesz tworzyć sprawiedliwe i równe warunki dla wszystkich pracowników, niezależnie od płci, przeprowadź diagnozę struktur i procedur wewnętrznych. Pobierz bezpłatne narzędzie diagnostyczne, które Ci w tym pomoże.

 

  

Zapraszamy także firmy oraz osoby indywidualne do programu „Przywództwo Kobiet” .